NIS2 is niet een Doel, maar een Middel!

NIS2 en Cybersecurity

In de aangekondigde nieuwe regelgeving voor meer cybersecurity liggen veel kansen voor bedrijven organisaties. De NIS2-richtlijn, een afkorting van de tweede richtlijn voor netwerk- en informatiesystemen, is sinds de aankondiging onderwerp van discussie en onderzoek geweest. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de NIS2-richtlijn echter geen op zichzelf staande doelstelling, maar eerder een ondersteunend kader dat organisaties en individuen aanmoedigt om hun cyberdefensie te versterken en proactieve maatregelen te nemen tegen cyberdreigingen.
De NIS2-richtlijn dient daarom ook als katalysator voor het vormgeven van cyberdefensiestrategieën en het faciliteren van een veiliger digitaal ecosysteem, niet op een nieuw afrekensysteem.

Bewustwording van cyberweerbaarheid bevorderen


Een van de belangrijkste doelstellingen van de NIS2-richtlijn is het vergroten van het bewustzijn over cyberbeveiligingsrisico’s en Best Practices bij bedrijven en individuen. Door regelmatige risicobeoordelingen en incidentrapportage verplicht te stellen, dwingt de richtlijn en komende wetgevingen organisaties om hun kwetsbaarheden te evalueren en proactieve maatregelen te ontwikkelen om hun netwerken en systemen te beschermen. Bijgevolg stimuleert dit verhoogde bewustzijn van potentiële cyberdreigingen een culturele verschuiving naar cyberbeveiligingsbewust gedrag, waar zowel bedrijven als individuen van profiteren. Dit is dan verplicht voor Essentiele en Kritieke Entiteiten, maar ook geadviseerd voor andere organisaties.

Samenwerking en het delen van informatie aanmoedigen

De NIS2-richtlijn benadrukt het belang van samenwerking en het delen van informatie tussen relevante belanghebbenden, zoals particuliere en openbare entiteiten, cyberbeveiligingsexperts en wetshandhavingsinstanties. Jazeker, ook wij doen daar aan mee!
Door open communicatiekanalen te promoten, kunnen bedrijven op de hoogte blijven van opkomende bedreigingen, best practices uitwisselen en gezamenlijk hun cyberverdedigingsmechanismen versterken. Een dergelijke samenwerking is van onschatbare waarde bij het beperken van geavanceerde cyberaanvallen en het waarborgen van een robuuste cyberdefensie in alle sectoren.
Dit is niet iets geheel nieuws. Zo zijn er vanuit diverse organisatie als DTC, FERM en Brainport al diverse initiatieven voor kennisdeling! Maar de aanmoediging vanuit de EU en Nederlandse overheid helpt wel!

Investeringen in Cybersecurity faciliteren

Het integreren van een proactieve benadering van cyberbeveiliging vereist vaak aanzienlijke financiële investeringen. De NIS2-richtlijn erkent deze realiteit en fungeert als een ondersteunende katalysator voor bedrijven om middelen toe te wijzen om hun cyberbeveiligingsmaatregelen te verbeteren. Organisaties die zich aan de principes van de richtlijn houden, zullen eerder investeren in geavanceerde beveiligingstechnologieën, robuust beleid implementeren en essentiële training voor hun personeel bieden. Deze investeringen versterken hun vermogen om cyberincidenten effectief te detecteren, te voorkomen en erop te reageren.

Verbetering van de respons bij incidenten

De NIS2-richtlijn geeft prioriteit aan de noodzaak van effectieve incidentrespons- en herstelplannen. Bedrijven die aan de richtlijn voldoen, moeten maatregelen treffen om cyberincidenten tijdig te signaleren en te melden. Door dit te doen, bevorderen ze een proactieve benadering van cyberbeveiligingsincidenten, wat leidt tot snellere beheersing, beperking en oplossing. Deze mogelijkheid is cruciaal om de schade veroorzaakt door cyberaanvallen te beperken, kritieke bedrijfsmiddelen te beschermen en de normale gang van zaken te herstellen.

Afstemming met internationale normen

Naleving van de NIS2-richtlijn stelt bedrijven in staat zich aan te passen aan internationaal erkende cyberbeveiligingsnormen. Deze afstemming is met name belangrijk voor bedrijven die op de wereldmarkt actief zijn, omdat het hun geloofwaardigheid vergroot, het vertrouwen tussen partners en klanten bevordert en de nalevingsinspanningen in verschillende rechtsgebieden stroomlijnt.

Cybermentor Conclusie

De NIS2-richtlijn is niet alleen een op zichzelf staande doelstelling, maar eerder een ondersteunend kader dat organisaties en individuen in staat stelt om een proactieve benadering van cyberbeveiliging te hanteren. Door bewustmaking te bevorderen, samenwerking aan te moedigen, investeringen te vergemakkelijken, incidentresponscapaciteiten te verbeteren en af te stemmen op wereldwijde normen, speelt de richtlijn een cruciale rol bij het vormgeven van robuuste cyberdefensiestrategieën. Het omarmen van de principes van de NIS2-richtlijn is niet alleen een regelgevende verplichting, maar een strategisch voordeel, waardoor bedrijven en individuen in staat worden gesteld om met vertrouwen en veerkracht door het digitale landschap te navigeren in het licht van veranderende cyberdreigingen.

Wat doet Cybermentor daar in?

Vanuit onze visie organisaties zelf verantwoordelijk te laten zijn, proberen wij onze klanten te begeleiden deze verantwoordelijkheid te kunnen laten dragen. Als ondersteuning in strategie ontwikkeling, als counterpart van tactische keuzes, maar ook concrete operationele ondersteuning over diensten en producten aanschaffen en implementeren. Niet om alleen te voldoen aan wet- en regelgeving, maar ook optimaal weerbaar te zijn! En daar gaan we willen jou ook graag mee helpen!

#nis2 #cybermentor #cyberdreiging